tour du lich ngatủ atstủ bù cosphi du lich ngavỏ tủ điệnDu lich di ngatour di ngabí quyết dạy con thông minhresort nha trangkhách sạn havana nha tranghavana nha trangkhách sạn havanađặt phòng tại havana nha trangtâm sự đêm khuyakinh nghiệm làm mẹhôn nhân gia đìnhgóc tâm sựtình yêu cuộc sốngchia sẻ tâm sựmang thaivinpearl nha trangvinpearl resort nha trangvinpearl resortTrang chủ - BH Thất nghiệp - Mẫu biểu đăng ký hưởng BHTN
Mẫu đăng ký thất nghiệp
Thời gian: 2010-10-07 11:50:00 - Lần đọc: 1685

 

 
            Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB &XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP
           
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là: ...........................................................................
Sinh ngày …….....tháng ……năm………          Giới tính:...................................
Số CMND………............. Ngày cấp ......../......./..........Nơi cấp .............................
Số điện thoại liên lạc:…………….…., số tài khoản……..…..............................tại ngân hàng:...........................……….........., mã số thuế:…………….…..…….........................., địa chỉ Email (nếu có):.................... .............................................................................
Hiện cư trú tại:…………………………………................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ):…………………………..........
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:...................................................................
Trình độ đào tạo:……………………………...…………………..........................
Ngành nghề đào tạo:………………... …………………………….....................
Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:
            ........................
Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:
......................................................................................................................................
Địa chỉ:………………………..............................................................
Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày.........tháng........năm ...........
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:...........tháng.
Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

           
 
Tuyên Quang, ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

 
 
 
 
 
Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB &XH
 
 
TRUNG  TÂM  GIỚI  THIỆU  VIỆC  LÀM
TỈNH TUYÊN QUANG
 
 
Tuyên Quang , ngày.......tháng........năm......
 
 
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP
 
A. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐĂNG KÝ VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
I. Quyền lợi của người lao động:
1. Được Trung tâm Giới thiệu việc làm cung cấp miễn phí tư vấn, giới thiệu việc làm; hướng dẫn các thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
2. Đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng thời gian qui định khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
3. Nhận Sổ bảo hiểm xã hội khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
4. Được nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trợ cấp một lần khi người lao động tìm được việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
5. Nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, người lao động không phải đóng phí bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
6. Được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp miễn phí với thời hạn không quá 06 tháng tại một cơ sở dạy nghề.
7. Khiếu nại.
II. Trách nhiệm của người lao động:
1. Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Tích cực tìm kiếm việc làm (ghi chép đầy đủ các thông tin để thông báo về việc tìm việc làm theo quy định); chấp nhận việc làm phù hợp do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu.
3. Thông báo về việc tìm việc làm trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp một tháng một lần theo quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
4. Thông báo cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm, nhận quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, thực hiện nghĩa vụ quân sự, ra nước ngoài định cư hoặc bị tạm giam.
5. Sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu cung cấp các thông tin sai sự thật nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp.
         Tôi khẳng định đã hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình.
B. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP:
1. Người lao động Đăng ký thất nghiệp ngày….....tháng ........ năm ….....tại Trung tâm Giới thiệu việc làm ........., địa chỉ: .............
Số điện thoại:...........; Fax: .............
2. Hạn cuối cùng phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm ...................... ...................................là ngày.............tháng............năm.............
Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần có:
-  Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu quy định.
- Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng pháp luật
- Xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp quản lý xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.
3. Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm tiếp nhận Đăng ký thất nghiệp:
Họ và tên:..................................................................................................
Chức vụ:............................................thuộc phòng Bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày .......tháng........năm........tiếp nhận đăng ký thất nghiệp./.
 

Người lao động
(Ký và ghi rõ họ tên)
Họ và tên cán bộ tiếp nhận
Đăng ký thất nghiệp
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

Mẫu số 3 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là:………………………………………………………………….   
Sinh ngày: .......... tháng ........... năm………
Số CMND:....................Ngày cấp......../......../.........Nơi cấp:…………..........
Số điện thoại liên lạc: ..................., số tài khoản:..…......................... tại ngân     
hàng: ....…............................................., mã số thuế:…….......................,   
địa chỉ Email (nếu có):.....................................................................................
Hiện cư trú tại:  .................
Số Sổ bảo hiểm xã hội:....................Ngày cấp:.............Nơi cấp:            ....
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 
Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với:     .....
………………………………………………………………………………….      
Địa chỉ cơ quan:           
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.............tháng.
Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Kèm theo đơn này là (*)............................................. và xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.
Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm …
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.
 
 
 
Mẫu số 6 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là: .......................................... Sinh ngày .........tháng ......... năm ...........
Số CMND: .................. Ngày cấp:........./......./.......... Nơi cấp:............................
Số điện thoại liên lạc (nếu có): ...........................................................................
Số tài khoản (nếu có):..........................tại ngân hàng..........................................
Hiện cư trú tại: ...................................................................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội: .......................................................................................
Theo quyết định số........../QĐ-LĐTBXH ngày......../....../....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh..........................., tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp.........tháng, từ ngày ..... tháng.......năm......đến ngày.......tháng ........năm........
Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp .............. tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì.................................................................................., tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.
Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự): .............................................................................
Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đề nghị
        (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 8 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
 
Tên tôi là:............................................Sinh ngày........tháng....... năm.........
Số CMND................... Ngày cấp ......../......./......... Nơi cấp........................
Số điện thoại liên lạc (nếu có):..................................................................       
Hiện cư trú tại: ..........................................................................................       ..
Số Sổ bảo hiểm xã hội:
Theo quyết định số .........../QĐ-LĐTBXH ngày......../........./....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ......................, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp ...............tháng, từ ngày............tháng ..........năm ................ đến ngày .......tháng ......năm ..........; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:
 Nghề:....................................................; thời gian học nghề:...........tháng;
 Nơi học nghề: .........................................................................................
Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                       
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đề nghị
( Ký và ghi rõ họ tên )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 11 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)
 
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
 
Tên tôi là: ........................................................ Sinh ngày……/……/………
Số CMND :...…..…….... Ngày cấp :......../....../........Nơi cấp:…....................
Hiện cư trú tại: ...............................................................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội:...................................................................................
Hiện nay, tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do............................................................tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố............................................................ để làm các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Tôi xin chân thành cám ơn./.
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
      ( Ký và ghi rõ họ tên )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 13 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
 

           
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)
 
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
 
Tên tôi là: ......................................................Sinh ngày ……/……../……...
Số CMND .................. Ngày cấp:…../…./.........Nơi cấp:...............................
Hiện cư trú tại: ................................................................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội:  ....................................................................................
Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số :.........../QĐ-LĐTBXH ngày ......../......./.............. của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...................................................................
Tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng): .........................tháng
Nhưng vì lý do........................................................................tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố.................................................................để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.
Nơi đề nghị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi chuyển đến:................
.........................................................................................................................
Tôi xin chân thành cám ơn./.

 
Tuyên Quang , ngày ..... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
( Ký và ghi rõ họ tên )

 
 
kakakaoo
Ngày gửi: 07-06-2018 09:20:03

columbia shoes

moncler outlet

pandora jewelry outlet

nike tessen

pandora jewelry

dooney and bourke handbags

michael kors outlet clearance

nike air max 270

polo ralph lauren outlet

canada goose sale

pandora jewelry official site

florsheim shoes

tiffany and co

canada goose outlet

ralph lauren outlet

tory burch outlet online

air jordans

givenchy handbags

adidas

coach outlet

coach outlet

canada goose sale

michael kors outlet canada

pandora jewelry

air max 2018

cheap ray ban sunglasses

moncler jackets

ugg boots

mont blanc

ralph lauren uk

pandora jewelry outlet

kate spade outlet

canada goose jackets

dansko shoes

red bottoms

salvatore ferragamo

ysl handbags

coach outlet online

birkenstock sandals

canada goose outlet

nike cortez

coach outlet

canada goose jackets

adidas shoes

pandora jewelry

pandora jewelry

christian louboutin

moncler outlet

louis vuitton

adidas outlet

nike zoom

coach outlet

fitflops sale

cheap mlb jerseys china

longchamp outlet online

michael kors outlet

longchamp outlet

nike air max 1

ugg outlet

kenneth cole shoes

coach outlet store online clearances

adidas shoes

reebok shoes

moncler outlet

adidas yeezy boost

vasque boots

nfl jerseys wholesale

keen sandals

moncler jackets

oakley sunglasses

coach factory outlet

yeezy 350 boost

garmont boots

coach outlet store

coach outlet

kate spade handbags

coach outlet

arcteryx boots

jordan shoes

ralph lauren uk

cartier outlet

coach outlet store

canada goose outlet

kyrie 4 shoes

coach outlet

pandora jewelry

yeezy boost 350

michael kors outlet

birkenstock outlet

cheap nike air max

nike basketball shoes

coach outlet store

michael kors outlet canada

nike outlet

john lobb boot maker shoes

salvatore ferragamo

mcm handbags

adidas yeezy

timberland outlet

cheap jordans

moncler jackets

nba jerseys

ralph lauren sale

uggs canada

uggs

air jordans

vionic sandals

johnston and murphy outlet

coach factory outlet

kate spade bags

lowa boots

nike shoes for men

nike cortez

nike air max outlet

toms outlet

pandora charms

michael kors outlet

jordans

keen shoes

pandora jewelry

oakley sunglasses

jimmy choo outlet

adidas yeezy boost

ray ban sunglasses discount

canada goose outlet

nike outlet

canada goose outlet

coach outlet

salomon shoes

ralph lauren outlet

adidas nmd

reef sandals

adidas campus

birkenstock sandals

moncler jackets

ralph lauren outlet

canada goose

pandora charms sale

ralph lauren outlet

fitflops

polo ralph lauren outlet online

vasque shoes

michael kors handbags

moncler outlet

valentino shoes

toms outlet

moncler coats

air max 2018

air max 90

ecco shoes

coach factory outlet

ray ban sunglasses

saint laurent handbags

ferragamo shoes

michael kors outlet

michael kors outlet

converse shoes

jimmy choo

louboutin shoes

dolce and gabbana handbags

red wing shoes

nmd adidas

coach outlet store online

canada goose jackets

kate spade outlet

fitflops sale clearance

nike shoes

burberry outlet

dior handbags

swarovski crystal

canada goose jackets

michael kors outlet

coach factory outlet

coach outlet

manolo blahnik shoes

tiffany outlet

fitflops sale

polo outlet

coach outlet canada

jordans

coach factory outlet

armani exchange outlet

jordan retro 11

coach outlet

ecco shoes for men

mulberry uk

bally handbags

cheap jordans

the frye company shoes

yeezy boost

coach outlet online

moncler

nike free run

dr martens boots

yeezy boost

discount oakley sunglasses

cheap jordans free shipping

adidas outlet

ray ban sunglasses

coach factory outlet

moncler outlet

nike shox

hermes handbags

red wing outlet

nike shoes

adidas superstar

adidas originals

north face jackets

oakey sunglasses

louis vuitton handbags

coach outlet

pandora jewelry

pandora charms

columbia sportswear

uggs

ralph lauren sale clearance

van cleef and arpels jewelry

oakley sunglasses

louis vuitton outlet online

mcm outlet

puma rihanna shoes

salvatore ferragamo shoes

mlb jerseys

polo ralph lauren outlet

underarmour shoes

naot sandals

fitflops sale clearance

louis vuitton outlet store

ralph lauren

nike air max axis

canada goose uk

skechers shoes

michael kors outlet online

coach outlet

ugg outlet

polo outlet

coach outlet

nike air max

canada goose uk

coach factory outlet

ray ban sunglasses

givenchy handbags

michael kors outlet

hermes bags

hermens bags

converse all star

tiffany and co

coach outlet

michael kors outlet clearance

kate spade

tory burch outlet

pg 2

oakley sunglasses

saint laurent outlet

polo ralph lauren outlet

vans store

ralph lauren outlet

toms shoes

nike free 4.0

coach outlet store

canada goose jackets uk

mulberry handbags

air more uptempo

nike air presto

kate spade handbag

pandora charms

ysl outlet

cheap ray bans

coach outlet

nike air max 95

pandora charms

kate spade outlet

kate spade outlet

adidas shoes

wolverine boots

nike store

mikimoto pearls

burberry outlet

kate spade handbags

ugg boots

supreme clothing

coach outlet store

nike zoom

nike air max shoes

birkenstock outlet

coach canada

kobe bryant shoes

pandora jewelry

timberland boots

coach factory outlet

birkenstocks

timberland boots outlet

cheap jordan shoes

michael kors outlet clearance

coach outlet store

hermes handbags

supra shoes

polo ralph lauren outlet online

givenchy outlet

birkenstock shoes

pandora outlet

fitflops sale clearance

tory burch outlet

nike air max 87

hermes handbags

salomon shoes

ralph lauren sale clearance

coach outlet

adidas superstar

canada goose outlet

merrell shoes

pandora store

christian louboutin outlet

dr martens outlet

nike huarache

michael kors outlet online

michael kors

ralph lauren outlet

coach outlet

cheap nfl jerseys

philipp plein shirt

coach outlet

ecco outlet

coach outlet

north face jackets

michael kors outlet

cheap mlb jerseys

nike shoes

pandora charms sale clearance

pandora jewelry

kobe shoes

new balance shoes

coach outlet online

hermes outlet

canada goose outlet

caterpillar boots

asolo boots

nike air max zero

nike huarache

louis vuitton outlet

cheap nfl jerseys

fitflops

nike air force 1

salewa shoes

cheap oakley sunglasses

ecco shoes

danner boots

kate spade outlet store

canada goose jackets

coach factory outlet

ray ban sunglasses

ralph lauren outlet

valentino shoes outlet

teva shoes

cheap uggs

air max 97

nike epic react flyknit

air jordan shoes

moncler jackets

michael kors outlet

mbt

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

michael kors factory outlet

cheap jordans

michael kors outlet online

nike air max

jimmy choo outlet

coach factory outlet

air max 97

coach outlet

timberland outlet

uggs outlet

replica watches

air jordan shoes

supreme clothing

michael kors outlet clearance

pandora outlet

coach factory outlet

canada goose jackets

ralph lauren sale clearance

christian louboutin outlet

fitflops

adidas yeezy

rolex watches

ralph lauren outlet

christian louboutin outlet

cheap mlb jerseys

coach outlet

canada goose sale

red bottom shoes

yeezy boost

polo outlet store

canada goose outlet

salvatore ferragamo shoes

fitflops

polo ralph lauren

supreme new york

uggs

canada goose outlet

dr martens

timberland boots

ralph lauren

prada handbags

timberland outlet

michael kors outlet canada

puma shoes

abercrombie and fitch

moncler outlet

adidas outlet

pandora outlet

coach outlet

ugg australia

jordan retro

mulberry outlet

adidas shoes

pandora charms

timberland boots

nike react shoes

louis vuitton

michael kors outlet

cheap jordans for sale

adidas shoes

ugg boots

nike air foamposite

coach factorty outlet

timberland boots

ecco shoes

fitflops

ugg outlet

air max 2017

coach factorty outlet

abercrombie

michael kors outlet

oakley sunglasses outlet

swarovski outlet

birkenstock sandals

kevin durant shoes

kate spade outlet store

nike shoes

jordan shoes

michael kors outlet clearance

new balance outlet

salvatore ferragamo shoes

coach factorty outlet

mammut boots

adidas nmd

christian louboutin shoes

cheap nba jerseys

supra shoes

birkenstock sandals

philipp plein outlet

coach factory outlet online

pandora charms

cheap jordans

cole haan shoes

jordan shoes

louis vuitton outlet

valentino shoes

coach outlet

rolex watches

adidas shoes

michael kors handbags

nike shoes

north face outlet

pandora jewelry

ray ban sunglasses discount

ugg outlet

mont blanc pens

adidas nmd shoes

cole haan outlet

yeezy boost

kate spade outlet store

jordan shoes

harry winston jewelry

kate spade outlet

ugg boots on sale

oakley sunglasses

louis vuitton outlet online

nike air more money

versace handbags

fred perry polo

gucci outlet

lebron james shoes

chopard watches

asics outlet

supreme clothing

unomagli shoes

adidas stan smith

adidas yeezy

coach outlet

nike outlet

adidas yeezy

pandora outlet

red bottoms shoes

michael kors outlet

harden vol 1

fred perry

ultra boost

michael kors outlet

uggs outlet

ferragamo outlet

nike outlet store

coach factory outlet

prada outlet

air max 2019

michael kors outlet

mbt shoes

asics shoes

coach outlet

canada goose

pandora

pandora charms

chch handbags

coach factorty outlet

coach outlet store

polo ralph lauren outlet online

nike outlet online

pandora charms sale clearance

cheap jordans

adidas yeezy

kate spade

ugg outlet

birkenstock

michael kors outlet online

canada goose outlet

nike dunks

louboutin shoes

mulberry bags

mbt shoes

hermes birkin

pandora jewelry official site

oakley sunglasses

yeezy boost

coach factory outlet

coach factory outlet

ugg boots on sale

teva sandals

moncler jackets outlet

birkenstock shoes

louboutin shoes

gap polo shirts

prana clothing

pandora charms sale clearance

adidas nmd

nike air max

nike outlet

jordan shoes

lacoste polo shirts

cheap oakley sunglasses

jordan shoes

christian louboutin

nike outlet online

allen edmonds shoes

alden shoes

kate spade

fendi handbags

converse outlet store

berluti shoes

coach factory outlet online

adidas yeezy boost

michael kors

vans shoes

180607yueqin

Ý kiến của bạn
Họ tên
Nội dung
Mã bảo vệ:(*)    9 + 5 =   
Đăng nhập
Khảo sát doanh nghiệp
LIÊN KẾT WEBSITE
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn thấy chất lượng phục vụ của chúng tôi thế nào?

khách sạn flamingo đại lảikhách sạn vinpearl phú quốckhách sạn vinpearl hạ longkhách sạn mường thanh sapa bí quyết dạy con thông minhhồ sơ làm visa công tác nhậthồ sơ làm visa du học nhậthồ sơ làm visa du lịch nhậthồ sơ xin visa úchồ sơ xin visa mỹhồ sơ xin visa nhậthồ sơ xin visa phápkho lạnhkho lanhlàm visa úclàm visa đi úclàm visa đi mỹlàm visa đi nhậtlàm visa đi pháplàm visa công tác nhậtlàm visa công tác nhậtlàm visa du học nhậtlàm visa du lịch nhậtlàm visa mỹlàm visa nhậtlàm visa pháplàm visa thăm thân nhậtresort nha trangkhách sạn havana nha tranghavana nha trangkhách sạn havanađặt phòng tại havana nha trangtâm sự đêm khuyakinh nghiệm làm mẹhôn nhân gia đìnhgóc tâm sựtình yêu cuộc sốngchia sẻ tâm sựmang thaithủ tục làm visa công tác nhậtthủ tục làm visa du học nhậtthủ tục làm visa du lịch nhậtthủ tục visa úcthủ tục visa mỹthủ tục visa nhậtthủ tục visa phápthủ tục xin visa úcthủ tục xin visa du học nhậtthủ tục xin visa mỹthủ tục xin visa nhậtthủ tục xin visa phápvinpearl nha trangvinpearl resort nha trangvinpearl resortvisa đi úcvisa đi mỹvisa đi nhậtvisa đi phápvisa công tác nhậtvisa du học nhậtvisa du lịch nhậtvisa thăm thân nhậtxin visa úcxin visa công tác nhậtxin visa du lịch nhậtxin visa mỹxin visa nhậthôn nhân gia đìnhsức khỏetâm sựmang thaimỹ phẩmdạy connuôi conđồ dùngđồ thanh lýxin visa phápxin visa thăm thân nhật
Bản quyền thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang - Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: Ngõ 170 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 19, Phường Hưng Thành - TP Tuyên Quang; Điện thoại: 027. 3822 215- Fax: 027.3 825 300
Email: GTVLTQ@Yahoo.com.vn
Số người online : 31
Số lượt truy cập : 2148622