tour du lich ngatủ atstủ bù cosphi du lich ngavỏ tủ điệnDu lich di ngatour di ngabí quyết dạy con thông minhresort nha trangkhách sạn havana nha tranghavana nha trangkhách sạn havanađặt phòng tại havana nha trangtâm sự đêm khuyakinh nghiệm làm mẹhôn nhân gia đìnhgóc tâm sựtình yêu cuộc sốngchia sẻ tâm sựmang thaivinpearl nha trangvinpearl resort nha trangvinpearl resortTrang chủ - BH Thất nghiệp - Mẫu biểu đăng ký hưởng BHTN
Mẫu đăng ký thất nghiệp
Thời gian: 2010-10-07 11:50:00 - Lần đọc: 1617

 

 
            Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB &XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP
           
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là: ...........................................................................
Sinh ngày …….....tháng ……năm………          Giới tính:...................................
Số CMND………............. Ngày cấp ......../......./..........Nơi cấp .............................
Số điện thoại liên lạc:…………….…., số tài khoản……..…..............................tại ngân hàng:...........................……….........., mã số thuế:…………….…..…….........................., địa chỉ Email (nếu có):.................... .............................................................................
Hiện cư trú tại:…………………………………................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ):…………………………..........
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:...................................................................
Trình độ đào tạo:……………………………...…………………..........................
Ngành nghề đào tạo:………………... …………………………….....................
Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:
            ........................
Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:
......................................................................................................................................
Địa chỉ:………………………..............................................................
Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày.........tháng........năm ...........
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:...........tháng.
Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

           
 
Tuyên Quang, ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

 
 
 
 
 
Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB &XH
 
 
TRUNG  TÂM  GIỚI  THIỆU  VIỆC  LÀM
TỈNH TUYÊN QUANG
 
 
Tuyên Quang , ngày.......tháng........năm......
 
 
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP
 
A. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐĂNG KÝ VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
I. Quyền lợi của người lao động:
1. Được Trung tâm Giới thiệu việc làm cung cấp miễn phí tư vấn, giới thiệu việc làm; hướng dẫn các thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
2. Đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng thời gian qui định khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
3. Nhận Sổ bảo hiểm xã hội khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
4. Được nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trợ cấp một lần khi người lao động tìm được việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
5. Nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, người lao động không phải đóng phí bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
6. Được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp miễn phí với thời hạn không quá 06 tháng tại một cơ sở dạy nghề.
7. Khiếu nại.
II. Trách nhiệm của người lao động:
1. Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Tích cực tìm kiếm việc làm (ghi chép đầy đủ các thông tin để thông báo về việc tìm việc làm theo quy định); chấp nhận việc làm phù hợp do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu.
3. Thông báo về việc tìm việc làm trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp một tháng một lần theo quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
4. Thông báo cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm, nhận quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, thực hiện nghĩa vụ quân sự, ra nước ngoài định cư hoặc bị tạm giam.
5. Sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu cung cấp các thông tin sai sự thật nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp.
         Tôi khẳng định đã hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình.
B. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP:
1. Người lao động Đăng ký thất nghiệp ngày….....tháng ........ năm ….....tại Trung tâm Giới thiệu việc làm ........., địa chỉ: .............
Số điện thoại:...........; Fax: .............
2. Hạn cuối cùng phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm ...................... ...................................là ngày.............tháng............năm.............
Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần có:
-  Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu quy định.
- Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng pháp luật
- Xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp quản lý xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.
3. Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm tiếp nhận Đăng ký thất nghiệp:
Họ và tên:..................................................................................................
Chức vụ:............................................thuộc phòng Bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày .......tháng........năm........tiếp nhận đăng ký thất nghiệp./.
 

Người lao động
(Ký và ghi rõ họ tên)
Họ và tên cán bộ tiếp nhận
Đăng ký thất nghiệp
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

Mẫu số 3 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là:………………………………………………………………….   
Sinh ngày: .......... tháng ........... năm………
Số CMND:....................Ngày cấp......../......../.........Nơi cấp:…………..........
Số điện thoại liên lạc: ..................., số tài khoản:..…......................... tại ngân     
hàng: ....…............................................., mã số thuế:…….......................,   
địa chỉ Email (nếu có):.....................................................................................
Hiện cư trú tại:  .................
Số Sổ bảo hiểm xã hội:....................Ngày cấp:.............Nơi cấp:            ....
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 
Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với:     .....
………………………………………………………………………………….      
Địa chỉ cơ quan:           
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.............tháng.
Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Kèm theo đơn này là (*)............................................. và xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.
Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm …
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.
 
 
 
Mẫu số 6 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là: .......................................... Sinh ngày .........tháng ......... năm ...........
Số CMND: .................. Ngày cấp:........./......./.......... Nơi cấp:............................
Số điện thoại liên lạc (nếu có): ...........................................................................
Số tài khoản (nếu có):..........................tại ngân hàng..........................................
Hiện cư trú tại: ...................................................................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội: .......................................................................................
Theo quyết định số........../QĐ-LĐTBXH ngày......../....../....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh..........................., tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp.........tháng, từ ngày ..... tháng.......năm......đến ngày.......tháng ........năm........
Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp .............. tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì.................................................................................., tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.
Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự): .............................................................................
Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đề nghị
        (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 8 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
 
Tên tôi là:............................................Sinh ngày........tháng....... năm.........
Số CMND................... Ngày cấp ......../......./......... Nơi cấp........................
Số điện thoại liên lạc (nếu có):..................................................................       
Hiện cư trú tại: ..........................................................................................       ..
Số Sổ bảo hiểm xã hội:
Theo quyết định số .........../QĐ-LĐTBXH ngày......../........./....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ......................, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp ...............tháng, từ ngày............tháng ..........năm ................ đến ngày .......tháng ......năm ..........; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:
 Nghề:....................................................; thời gian học nghề:...........tháng;
 Nơi học nghề: .........................................................................................
Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                       
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đề nghị
( Ký và ghi rõ họ tên )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 11 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)
 
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
 
Tên tôi là: ........................................................ Sinh ngày……/……/………
Số CMND :...…..…….... Ngày cấp :......../....../........Nơi cấp:…....................
Hiện cư trú tại: ...............................................................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội:...................................................................................
Hiện nay, tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do............................................................tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố............................................................ để làm các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Tôi xin chân thành cám ơn./.
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
      ( Ký và ghi rõ họ tên )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 13 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
 

           
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)
 
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
 
Tên tôi là: ......................................................Sinh ngày ……/……../……...
Số CMND .................. Ngày cấp:…../…./.........Nơi cấp:...............................
Hiện cư trú tại: ................................................................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội:  ....................................................................................
Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số :.........../QĐ-LĐTBXH ngày ......../......./.............. của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...................................................................
Tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng): .........................tháng
Nhưng vì lý do........................................................................tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố.................................................................để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.
Nơi đề nghị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi chuyển đến:................
.........................................................................................................................
Tôi xin chân thành cám ơn./.

 
Tuyên Quang , ngày ..... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
( Ký và ghi rõ họ tên )

 
 
dongdong8
Ngày gửi: 26-10-2017 06:18:04

red bottom shoes

ugg outlet

nike outlet

adidas shoes

canada goose pas cher

jordan shoes

cheap nfl jerseys

uggs australia

ugg boots

mont blanc pens

ugg boots

ralph lauren

moncler jassen

adidas stan smith

canada goose sale

coach factory outlet

oakley sunglasses

michael kors taschen

louis vuitton

michael kors outlet clearance

oakley sunglasses

pandora charms

adidas yeezy

ray ban sunglasses

ugg boots

uggs clearance

coach outlet

ugg australia

ugg sale

cheap nfl jerseys

christian louboutin shoes

ugg boots

nike air max

oakley vault

salvatore ferragamo outlet

nike outlet

nfl jerseys

ugg sale

cheap nfl jerseys

canada goose outlet

versace sunglasses

ray ban uk

michael kors outlet

polo ralph lauren

polo ralph lauren outlet

dior sunglasses

nike roshe run

christian louboutin

longchamp outlet

hermes bags

coach factory outlet

uggs boots

true religion sale

ralph lauren pas cher

pandora charms

ugg boots

giuseppe zanotti

ugg outlet

prada bags

north face uk

ralph lauren polo

coach factory outlet

canada goose

adidas wings

fitflops sale clearance

cheap nfl jerseys

adidas outlet

coach outlet

hollister outlet

ray ban sunglasses

nike trainers

oakley canada

coach factory outlet

true religion jeans

coach outlet

coach factory outlet

ray ban sunglasses

burberry outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

coach outlet online

ugg boots

uggs classic boots

adidas shoes

uggs on sale

michael kors outlet clearance

burberry outlet

ugg outlet

ray ban sunglasses

louis vuitton outlet

fitflops sale clearance

kate spade outlet

oakley sunglasses

ugg outlet

ugg australia

louis vuitton handbags

oakley sunglasses

swarovski jewelry

fitflops

coach outlet

nike air max

christian louboutin shoes

pandora jewelry

pandora rings

polo ralph lauren

north face jackets

uggs outlet

michael jordan shoes

ugg outlet

ugg boots

the north face canada

ugg boots

christian louboutin

uggs outlet

coach outlet

michael kors tote handbags

ugg australia

ugg schweiz

canada goose canada

ralph lauren outlet

carrera sunglasses

cheap nfl jerseys

ugg boots

nike store

mbt shoes

canada goose clearance

ugg slippers

salvatore ferragamo shoes

air jordans

supreme new york

prada handbags

michael kors handbags

north face outlet

moncler jacka

jordan retro

ugg boots

ray ban sunglasses

ugg boots

superdry uk

fitflops sale

ugg boots

michael kors outlet

supreme uk

burberry outlet

cheap mlb jerseys

longchamp handbags

converse outlet

the north face

ray ban sunglasses

coach outlet

birkenstock outlet

coach wallets

cheap mlb jerseys

canada goose jacka

ugg boots

cartier glasses

michael kors uk

sac longchamp

ugg australia

ugg boots

cheap nfl jerseys

adidas outlet

north face outlet

ugg boots

fitflops outlet

coach outlet store online clearances

nfl jerseys

michael kors outlet

burberry scarf

oakley sunglasses

red bottom shoes

mlb jerseys

ugg outlet

polo ralph lauren

christian louboutin

uggs outlet

moncler jackets

ugg boots

michael kors handbags

ugg boots

the north face outlet

ugg outlet

coach outlet

ray ban sunglasses

supra shoes

moncler jackets

ugg boots

ugg outlet

moncler jacken

kate spade outlet

nike air force 1

adidas stan smith

pandora jewelry

longchamp outlet store

michael kors outlet 70% off

nba jerseys

uggs uk

ugg outlet store

ugg outlet

kate spade outlet

moncler jackets

air max sko

ugg outlet

canada goose uk

nike outlet

canada goose jassen

air jordan pas cher

air max pas cher

nike outlet

prada sunglasses

nike blazer shoes

mont blanc pens

louis vuitton outlet

ugg boots

doudoune moncler

adidas jeremy scott

coach outlet

ralph lauren skjorte

polo ralph lauren uk

polo ralph lauren

goedkope uggs

north face outlet

supreme clothing

nike huarache

nike huarache

doudoune moncler

ray ban canada

uggs outlet

montblanc pens

vibram fivefingers

replica watches

north face outlet

adidas football boots

oakley sunglasses

moncler sito ufficiale

coach outlet

baseball jerseys

true religion outlet

christian louboutin outlet

manchester united jersey

true religion

cheap uggs

under armour outlet

uggs sale

coach factory outlet

nike factory outlet

ralph lauren outlet

ugg boots

air max thea

jordan shoes

christian louboutin outlet

hermes belt outlet

ugg uk

soccer jerseys

pandora uk

michael kors outlet

michael kors outlet online

coach outlet

michael kors outlet

ugg outlet

coach outlet

north face outlet

polo ralph lauren

canada goose canada

coach factory outlet

pandora jewelry

botas ugg

oakley sunglasses

nike air jordan

tory burch outlet

north face clearance

moncler jacken

kate spade outlet

ugg slippers

ugg pas cher

dolce and gabbana sunglasses

nike factory outlet

ugg outlet

nike football boots

nike running shoes

ray ban sunglasses

cheap jordans

fitflops

doudoune canada goose

basketball shoes

beats by dre

moncler jackets

salvatore ferragamo

christian louboutin outlet

north face jackets

uggs outlet

uggs slippers

pandora charms

oakley sunglasses

coach outlet

cheap jordans

polo ralph lauren outlet

ugg australia

oakley sunglasses

mulberry uk

ugg outlet

ugg sale

ugg boots

coach factory outlet

air jordans

ugg clearance

cheap oakley sunglasses

moncler outlet

pandora jewelry

coach outlet

ugg boots

moncler jassen

north face outlet 70% off

michael kors outlet

tory burch outlet

ray ban sunglasses uk

scarpe hogan

michael kors outlet

birkenstock sandals

cheap oakley sunglasses

nike air max schweiz

mbt scarpe

ugg boots

air jordan 14

nhl jerseys

michael kors outlet

adidas originals

cheap jordans

blackhawks jersey

prada outlet

hermes birkin bag

canada goose canada

snapbacks hats wholesale

jordans

calvin klein outlet

manolo blahnik shoes

true religion jeans

cheap jordan shoes

ugg boots clearance

true religion

true religion jeans

michael kors handbags

ugg boots

moncler outlet

polo ralph lauren

canada goose canada

hermes outlet

coach outlet

hollister clothing

ray ban sunglasses

longchamp outlet

new balance outlet

michael kors uk

kate spade outlet

burberry scarf

north face uk

nfl jerseys

cheap jordans

tommy hilfiger canada

adidas store

canada goose uk

ralph lauren uk

michael kors outlet

coach outlet

coach outlet

longchamp outlet

canada goose sale

coach outlet

coach outlet

polo ralph lauren outlet

ray ban sunglasses

ugg australia

prada outlet

coach bags

coach outlet

christian louboutin uk

ugg boots

cheap ugg boots

birkenstock sandals

ralph lauren polo

armani sunglasses

ralph lauren outlet

the north face jackets

nike air max

coach outlet

cheap jordan shoes

nike air max

cheap nhl jerseys

polo ralph lauren

ugg on sale

coach outlet

oakley sunglasses

juicy couture outlet

ralph lauren uk

rolex watches

ugg boots on sale 70% off

michael kors outlet clearance

chaussures christian louboutin

ugg boots

tory burch outlet

uggs outlet

nike outlet store

kate spade handbags

cheap ugg boots

201710.26wengdongdong
Ý kiến của bạn
Họ tên
Nội dung
Mã bảo vệ:(*)    5 + 4 =   
Đăng nhập
Khảo sát doanh nghiệp
LIÊN KẾT WEBSITE
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn thấy chất lượng phục vụ của chúng tôi thế nào?

khách sạn flamingo đại lảikhách sạn vinpearl phú quốckhách sạn vinpearl hạ longkhách sạn mường thanh sapa bí quyết dạy con thông minhhồ sơ làm visa công tác nhậthồ sơ làm visa du học nhậthồ sơ làm visa du lịch nhậthồ sơ xin visa úchồ sơ xin visa mỹhồ sơ xin visa nhậthồ sơ xin visa phápkho lạnhkho lanhlàm visa úclàm visa đi úclàm visa đi mỹlàm visa đi nhậtlàm visa đi pháplàm visa công tác nhậtlàm visa công tác nhậtlàm visa du học nhậtlàm visa du lịch nhậtlàm visa mỹlàm visa nhậtlàm visa pháplàm visa thăm thân nhậtresort nha trangkhách sạn havana nha tranghavana nha trangkhách sạn havanađặt phòng tại havana nha trangtâm sự đêm khuyakinh nghiệm làm mẹhôn nhân gia đìnhgóc tâm sựtình yêu cuộc sốngchia sẻ tâm sựmang thaithủ tục làm visa công tác nhậtthủ tục làm visa du học nhậtthủ tục làm visa du lịch nhậtthủ tục visa úcthủ tục visa mỹthủ tục visa nhậtthủ tục visa phápthủ tục xin visa úcthủ tục xin visa du học nhậtthủ tục xin visa mỹthủ tục xin visa nhậtthủ tục xin visa phápvinpearl nha trangvinpearl resort nha trangvinpearl resortvisa đi úcvisa đi mỹvisa đi nhậtvisa đi phápvisa công tác nhậtvisa du học nhậtvisa du lịch nhậtvisa thăm thân nhậtxin visa úcxin visa công tác nhậtxin visa du lịch nhậtxin visa mỹxin visa nhậthôn nhân gia đìnhsức khỏetâm sựmang thaimỹ phẩmdạy connuôi conđồ dùngđồ thanh lýxin visa phápxin visa thăm thân nhật
Bản quyền thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Tuyên Quang - Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: Ngõ 170 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 19, Phường Hưng Thành - TP Tuyên Quang; Điện thoại: 027. 3822 215- Fax: 027.3 825 300
Email: GTVLTQ@Yahoo.com.vn
Số người online : 36
Số lượt truy cập : 2087839