BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày đăng: 31/12/2010 09:19
Lượt xem: 6141
Mặc định Cỡ chữ

Thực hiện Thông tư số 32/2010/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang thực hiện việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động theo đúng các quy định hiện hành.
Trung tâm Giới thiệu việc làm xin báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2010 như sau:
 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2010
          1. Số lượng người đăng ký thất nghiệp: 271 người.
          Trong đó: số người chuyển đi các địa phương để hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 01 người
          2. Số lượng người chuyển hưởng BHTN đi địa phương khác: 20 người
          3. Số lượng người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 456 người
          Trong đó: số người chuyển từ các địa phương khác đến: 204 người
          4. Số lượng người đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp: 453 người
          5. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp: 1.700 triệu đồng
          6. Số lượng người thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm: 453 người
          7. Số lượng người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề: 0 người
          8. Số tiền hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp: 0 triệu đồng
9. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện:
                   - Bố trí các địa điểm tiếp nhận và giải quyết BHTN: 04 địa điểm tại 04 huyện
                   - Số lượng cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: 08 người
          Cục Việc làm đã triển khai hội nghị tại các địa điểm tập huấn trên toàn quốc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Tuyên Quang đã cử đi tập huần đầy đủ cho 100% cán bộ.
           - Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn BHTN: Đây là chính sách mới có tác động trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động và vấn đề an sinh xã hội;Để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; với nhiều hình thức phong phú, thiết thực: Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp tại trung tâm tỉnh và các huyện thị xã theo Thông tư 04/2009/TT-BLĐTB&XH, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các website: vieclamtuyenquang.net; niêm yết rộng rãi trên các bảng thông báo; In ấn các bảng, biểu quy trình, hướng dẫn, quyền và trách nhiệm của người lao động khi đăng ký và đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp; phối hợp Truyền hình tỉnh làm phóng sự chuyên đề về bảo hiểm thất nghiệp...
Ngày 16-17 tháng 12 năm 2010, Trung tâm Giới thiệu việc làm Tuyên Quang đã phối hợp với phòng Lao động Việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền những nội dung cơ bản về chính sách BHTN và các chế độ khác theo đúng qui định tại Thông tư 32/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 25/10/2010 cho trên 100 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 PHƯƠNG HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ
1. Phương hướng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
2. Các giải pháp để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Phối hợp giữa các ngành, các doanh nghiệp làm tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp;
3. Những kiến nghị cụ thể với các cơ quan có liên quan về chính sách, tài chính, cán bộ và các vấn đề khác có liên quan.
+ Đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, thiết bị công nghệ tạo điều kiện làm việc thuận lợi để bảo hiểm thất nghiệp hoạt động nề nếp.
+ Hàng năm tiếp tục tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp, thiết lập phần quản lý dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp./.

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!