Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Ngày đăng: 15/09/2020 10:48
Lượt xem: 222
Mặc định Cỡ chữ

Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm; Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm.

TTDVVL

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!