Báo cáo tình hình thức hiện bảo hiểm thất nghiệp năm 2012

Ngày đăng: 23/01/2013 02:41
Lượt xem: 1350
Mặc định Cỡ chữ

Trung tâm Giới thiệu việc làm Tuyên Quang báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiepj năm 2012 như sau:

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:…….. /TTGTVL-BHTN
    Tuyên Quang, ngày 14 tháng 12 năm 2012
           
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP QUÝ IV NĂM 2012
(Từ 15/9/2012 đến 14/12/2012)
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội  (Cục Việc Làm)
           
STT NỘI DUNG Số lượng quý IV Lũy kế từ
 đầu năm 
1 Số người đăng kí thất nghiệp (người) 139 582
2 Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN (người) 296 1359
3 Số người có quyết
 định hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng (người)
Tổng số 325 1277
Nam < 24 tuổi 36 128
25 - 40 tuổi 82 338
> 40 tuổi 25 147
Nữ < 24 tuổi 81 253
25 - 40 tuổi 80 317
> 40 tuổi 21 94
4 Số người có quyết định hưởng BHTN 1 lần (người) 6 12
5 Số người chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp (người) Tổng số 2 9
Trước khi nộp hồ sơ 2 9
Sau khi có QĐ hưởng 0 0
6 Số người nhận chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp (người) Tổng số 231 768
Trước khi nộp hồ sơ 228 751
Sau khi có QĐ hưởng 3 17
7 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) Tổng số 325 1277
Số người được tư vấn 325 1277
Số người được GTVL 0 0
8 Số người được hỗ trợ học nghề (người) 0 0
9 Số người tạm dừng hưởng BHTN (người) 0 0
10 Số người chấm dứt hưởng BHTN (người) 22 49
11 Số người tiếp tục hưởng BHTN (người) 0 0
12 Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo QĐ (đồng) Tổng số 2.194.013.300 8.100.716.100
3 tháng Số QĐ 169 697
Số tiền chi TCTN 711.321.500 2.838.909.600
6 tháng Số QĐ 156 580
Số tiền chi TCTN 1.482.691.800 5.261.806.500
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 0 0
           
           
Nơi nhận: Lập biểu GIÁM ĐỐC
 - Như trên;        
 - Bảo hiểm thất nghiệp;        
 - Sở LĐTB&XH;        
 - GĐ TTGTVL;      
 - Lưu: VT-BHTN.    
    Nguyễn Ngọc Lan Tống Ngọc Khánh

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!