Mẫu biểu hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng: 08/05/2020 11:00
Lượt xem: 324
Mặc định Cỡ chữ

Các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  

PHIU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…….............

Họ và tên: ……………………………..sinh ngày ...... /……./…… Nam o,  Nữ o

Số chứng minh nhân dân: …………...………………………………………………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………...….

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………..……..…Địa chỉ email (nếu có)……..…….……………

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:………………………………………..

Nơi thường trú.....................................................……………………………………

Chỗ ở hiện nay (1):…………….……………….………………………..…………..

Tình trạng sức khỏe :……………………………………………………………….                

Chiều cao (cm): ……………………….. Cân nặng(kg): …………………………... 

Trình độ giáo dục phổ thông: …..……….…………………………….……………

Ngoại ngữ:…………………………….Trình độ:………………………………….

Tin học: …………………….………....Trình độ:……...……………………………

Trình độ đào tạo:

Số TT

Chuyên ngành đào tạo

Trình độ đào tạo (2)

1

 

 

2

 

 

….

 

 

Trình độ kỹ năng nghề (nếu có)……………………………………………………...

Khả năng nổi trội của bản thân …………………………………………………………..…………………..………………………………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN VỀ  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Số

TT

Tên đơn vị

đã làm việc

Thời gian làm việc

(Từ ngày…/…/….đến ngày. ../…/…)

Vị trí công việc đã làm

1

 

 

 

2

 

 

 

…..

 

 

 

Mức lương (trước lần thất nghiệp gần nhất):………………………………………

Lý do thất nghiệp gần nhất:…………………………………………………………

II. TÌNH TRẠNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆN NAY

 Đã liên hệ tìm việc làm ở đơn vị nào (từ lần thất nghiệp gần nhất đến nay):………

……………………………………………………………………………………….

III. NHU CẦU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

1. Tư vấn

Chính sách, pháp luật về lao động việc làm o                  Việc làm o                    

Bảo hiểm thất nghiệp o                                                     Khác o

2. Giới thiệu việc làm

Vị trí công việc:.......................................... ………………………………………

Mức lương thấp nhất:................................. ………………………………………

Điều kiện làm việc:…………………………………………………………………..

Địa điểm làm việc: ..................................... ………………………………………

Khác:…………………………………………………………………………………

Loại hình đơn vị: Nhà nước o;  Ngoài nhà nước o;  Có vốn đầu tư nước ngoài o

                                                        ………, ngày...... tháng...... năm ...........

                                

 

               Người đề nghị

             (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(2) Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ nghề, chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 03 tháng, sơ cấp từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên.

 

Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

    SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

 VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ…….

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

                  (đóng dấu treo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                   ……, ngày...... tháng...... năm ......

 

PHIẾU GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

(Bản lưu)

Kính gửi (1): ……………………………………………………..

Trung tâm Dịch vụ việc làm....................trân trọng giới thiệu:

Ông/bà: ………..…..… sinh ngày ......... /…./……… Nam o,  Nữ o

Số CMND: ………………………………….……………...…………..

Ngày cấp: ……./……/……... nơi cấp:…………………………………

Số sổ BHXH : ……………………………...…………………………..

Điện thoại:..…………………email (nếu có)………..............................

Nơi thường trú.........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:…………………….………………………………...…

Trình độ giáo dục phổ thông: …..……….……………...……………...

Trình độ chuyên môn kỹ thuật:……………………………..………….

Kinh nghiệm làm việc:…………………………………………………

Vị trí dự tuyển:…………………………………………………………

Đến Quý đơn vị để liên hệ, dự tuyển lao động.

Phiếu giới thiệu việc làm có giá trị hết ngày…../…../……

Người lao động được giới thiệu việc làm

     (Ký, và ghi rõ họ tên)

Người giới thiệu

(Ký, và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị mà Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu cho người lao động

      SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

     VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ…….

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

(Đóng dấu treo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           ………, ngày...... tháng...... năm .........

 

PHIẾU GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Kính gửi (1): ……………………………………………………..

Trung tâm Dịch vụ việc làm....................trân trọng giới thiệu:

Ông /bà: ....………...… Sinh ngày ........ /…../……… Nam o,  Nữ o

Số CMND: ………………………………………………...………...…

ngày cấp: ………./……../………. nơi cấp:…………….………………

Số sổ BHXH : ………………………………………………………….

Điện thoại:….……..…………email (nếu có)…………..…...................

Nơi thường trú.........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………

Trình độ giáo dục phổ thông: …..……….…………………………......

Trình độ chuyên môn kỹ thuật:…………………………………………

Kinh nghiệm làm việc:…………………………………………………

Vị trí dự tuyển:…………………………………………………………

Đến Quý đơn vị để liên hệ, dự tuyển lao động.

Phiếu giới thiệu việc làm có giá trị hết ngày…../…../……

 

 

Người giới thiệu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị mà Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu cho người lao động

 

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

            Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………................

Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày ...... /……./…… Nam o,  Nữ o

Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………

Số sổ BHXH: …………………………………..………………………………

Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)……………...….……

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..……………………

Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng:………………………

Trình độ đào tạo:……………………………………………………………….

Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………………

Nơi thường trú (1):……………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…...…………………………..………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)............................................................................................................

tại địa chỉ:....................................................................................................................

        Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………

………………………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):………………...………………….…………………………….…………….

Kèm theo Đề nghị này là (3)............................................................................ và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

 

Mẫu số 04: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

    SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ…….

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Số:…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                        ………, ngày...... tháng...... năm ....

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ

(bản lưu)

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm .. ………………… đã nhận hồ sơ đề nghị h­ưởng trợ cấp thất nghiệp/hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của:

Ông/bà ….……..……….....… Sinh ngày …..... / ......./...........

           Số CMND: ………………………………...………..............

           Ngày cấp: ........../........./..........nơi cấp:.......................................

            Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề là ngày ….... /......./...…..

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm theo số điện thoại.……../.

Người nộp hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tiếp nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của người lao động:

- Ngày …./…./…. tôi đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề kèm theo sổ bảo hiểm xã hội (Đối với trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề)

- Ngày …./…./…. tôi đã nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp vì tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (Đối với trường hợp không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp).

                                                       Người nhận kết quả

                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH       VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ……. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

              Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                        ………, ngày...... tháng...... năm ..........

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm … …………………… đã nhận hồ sơ đề nghị h­ưởng trợ cấp thất nghiệp/hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của:

Ông/bà ….………..……….....… Sinh ngày …..... / ......./...........

           Số CMND: ………………..………………...………................

           Ngày cấp: ........../........./..........nơi cấp:........................................

            Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề là ngày ….... /......./...…..

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm theo số điện thoại…….../.

 

 Người tiếp nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu ông/bà tìm được việc làm hoặc không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải thông báo ngay cho Trung tâm.

2. Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hẹn trả kết quả nếu ông/bà không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp/quyết định về việc hỗ trợ học nghề thì Trung tâm sẽ trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp/quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của ông/bà.

3. Khi đến nhận quyết định ông/bà mang theo những giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, phiếu hẹn trả kết quả.

 

Mẫu số 05: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

       SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

                          VÀ XÃ HỘI

 

 

                 Số: ......................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           ............., ngày ...... tháng .... năm .......

 

                                                     QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà…..…………….;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………………..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Trợ cấp thất nghiệp đối với:

Ông/bà ........................................................... Sinh ngày ......... / ........./……….

Số chứng minh nhân dân: …………………..…...……………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………

Số sBHXH…………........................................................................................

Nơi thường trú (1):………….….........................................................................

Chỗ ở hiện nay (2):..……………….…………………………………...………

Số tài khoản ATM( nếu có)……….….… tại ngân hàng:……………………

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........................tháng.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng:……………………. đồng

        (Số tiền bằng chữ: ....................................................................................đồng)

Số tháng đ­ược h­ưởng trợ cấp thất nghiệp:……….……………… . tháng.

Nơi nhận trợ cấp thất nghiệp (3): .......................................................................

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày…/.…/.… đến ngày…./…/..…

Số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu (nếu có): ...................tháng

Điều 2. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông/bà có trách nhiệm tích cực tìm kiếm việc làm và thực hiện việc thông báo hằng tháng với Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...........................; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm.................................. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- L­ưu: VT,.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          GIÁM ĐỐC

            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

         

 

 

 

Ghi chú:

          (1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Ghi rõ nơi nhận trợ cấp thất nghiệp là bảo hiểm xã hội cấp huyện.

 

PHỤ LỤC

NGÀY THÔNG BÁO HẰNG THÁNG VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

(Ban hành kèm theo Quyết định số ........................... ngày....../....../.......)

 

Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của ông/bà trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:

STT

Ngày, tháng thông báo

Thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Xác nhận của TT GTVL

(Chữ ký

 của cán bộ

tiếp nhận thông báo)

Ghi chú

 

Đã

thông báo

Chưa

thông báo

1

……/……./……

 

 

 

 

2

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

3

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

4

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

5

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

6

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

7

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

8

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

9

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

10

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

11

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

12

....../......./…. đến ngày…./…./…

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Khi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để thông báo tìm kiếm việc làm ông/bà phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh (giấy phép lái xe, thẻ đảng viên, hộ chiếu,…) và bản thông tin này để cán bộ Trung tâm xác nhận về việc thông báo tìm kiếm việc làm của ông/bà.

 

 

Mẫu số 06: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…...

         SỞ LAO ĐỘNG-TH­ƯƠNG BINH

                           VÀ XÃ HỘI

 

 

                    Số: ...................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               ................, ngày ...... tháng .... năm .......

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch việc làm………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày…../…/….. đối với:

Ông/bà ........................................................... sinh ngày ......... / ........./……….

Số chứng minh nhân dân: …………..…………...……………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sBHXH…………........................................................................................

Nơi thường trú:………….…...............................................................................

Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...………

Tổng số tháng hư­ởng trợ cấp thất nghiệp: ................................................tháng.

Tổng số tháng đã hư­ởng trợ cấp thất nghiệp:............................................tháng.

Lý do tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp: ông/bà không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng ……………….. theo quy định.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………..; Giám đốc Trung tâm Dịch việc làm…………………. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- L­ưu: VT,…..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ngày tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày đầu tiên của tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Mẫu số 07: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ…

SỞ LAO ĐỘNG-TH­ƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

         

                         Số: ……………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               .............., ngày ...... tháng .... năm........

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục h­ưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với:

Ông/bà ........................................................... sinh ngày ......... / ........./……….

Số chứng minh nhân dân:………….. …………...……………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sBHXH…………........................................................................................

Nơi thường trú:…………..….….........................................................................

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….…………………………………...………

Tổng số tháng hư­ởng trợ cấp thất nghiệp:……..….. tháng.

Tạm dừng hư­ởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày……../………/…………….…

Được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày (1) …………/……./…...….

Lý do: ông/bà đã tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng …………………theo quy định.

Số tháng đ­ược hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại:.................tháng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố…….………..; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- L­ưu: VT,…..

                          GIÁM ĐỐC

            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ngày tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo

Mẫu số 08: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

 

®Ò nghÞ kh«ng h­ëng trî cÊp thÊt nghiÖp

 

Kính gửi: Trung tâm  dịch vụ việc làm ..............................................................

 

Tên tôi là: ..........................................................Sinh ngày ........../......../………

Số chứng minh nhân dân:………….. …………...……………………………..

Ngày cấp: ………/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sBHXH…………........................................................................................

Nơi thường trú:…………..….….........................................................................

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……….…………………………………...

Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày............../........./......... nhưng hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Do đó, tôi đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi xin trân trọng cám ơn./.

 

         

 

 

 .........., ngµy ....... th¸ng ..... n¨m …….

 Ng­êi ®Ò nghÞ

  (Ký vµ ghi râ hä tªn)

 

Mẫu số 09: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP…

SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH

                           VÀ XÃ HỘI

 

 

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           ............., ngày ...... tháng .... năm .......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………...,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Hủy Quyết định số……………… ngày...../…./..... của Giám đốc Sở Lao động–Thương binh và Xã hội…………….... về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với ông/bà ....................................vì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, ông/bà không đến nhận Quyết định nêu trên.

Điều 2. Thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông/bà tại Quyết định số ………............  nêu trên sẽ được bảo lưu để làm cơ sở tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi ông/bà đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 4. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………….….............; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm………………… và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT,….

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI H­ƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………………

 

          Tên tôi là: ................................................. sinh ngày…......./…..…/…………

  Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH:……..........................................................................................

Nơi thường trú:………….….............................................................................

Chỗ ở hiện nay:..….…………….…………………………………...……

          Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ............. ngày ........../........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố.........................................

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……………...…………tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ................tháng

Nhưng vì lý do: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố............................để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

         

.........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

                                                                            Người đề nghị

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu số 11:  Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

       SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ…

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

 

 

Số………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                 ......., ngày ..... tháng .... năm.......

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

          Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………….... ……..……

 

          Theo đề nghị của ông/bà….................…..……. tại Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày..……./.……../……..…

          Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………….giới thiệu:

          Ông/bà: ………………..……………………………………………………...

          Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số……………………........ ngày........./..…../…..của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .........................

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:.....................tháng, tính từ ngày……/…./… đến ngày……/……../……… với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là ……..…………đồng.

Đến quý Trung tâm để tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành.

Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà gồm:

o Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

o Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

o Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

o Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp;

o Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng;

o Giấy tờ khác:……...….....................................................................….……

………………………………………………………………………...……………..

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Trung tâm./.

 

 

 Nơi nhận:                                                   

- Như trên;          

- Ông/bà………….. (để thực hiện);                  

- Lưu: VT, …..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 12: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

SỞ LAO ĐỘNG-TH­ƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ.......

TRUNG  TÂM  DỊCH VỤ VIỆC  LÀM

 

 

Số......................

      Về việc chấm dứt chi trả TCTN                 đối với ông/bà…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                          ........., ngày ...... tháng .... năm........

 

 

 

Kính gửi: BHXH tỉnh/thành phố ……………………………

 

                                                Theo Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày….. /..../ … của ông/bà………………...., Trung tâm Dịch vụ việc làm đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố chấm dứt thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp của:

          Ông/bà:....................................... sinh ngày…………..../…….……/…..…….

  Số chứng minh nhân dân: ……………….…...……………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH…………......................................................................................

          Được được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số........................ ngày ....../...../..... của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố............................... và hiện nay đã thực hiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố……………...……...

          Số tháng còn lại chưa nhận trợ cấp thất nghiệp là:………… tháng với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là:…………… đồng.

Cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 

Nơi nhận:                                                    

- Như trên;                          

- Lưu: VT,…….

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ  họ tên)

 

 

 

Mẫu số 13: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

SỞ LAO ĐỘNG-TH­ƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ.......

TRUNG  TÂM  DỊCH VỤ VIỆC  LÀM

 

 

Số…………………

Về việc tiếp tục thực hiện chi trả

TCTN đối với ông/bà…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                          ........., ngày ...... tháng .... năm........

 

 

 

Kính gửi: BHXH tỉnh/thành phố ……………………………

 

                                                Theo Giấy giới thiệu về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm ………..………….… ngày…….. /…..…/.…..…  Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành cho:

Ông/bà:.....................………………… sinh ngày………../………/……….

  Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH….. …….......................................................................................

     Đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số........................ ngày ....../...../..... của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố.................................(có bản chụp quyết định kèm theo).

Số tháng còn lại chưa nhận trợ cấp thất nghiệp:………… tháng với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng là:………….. đồng.

     Cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 

Nơi nhận:                                                    

- Như trên;    

- BHXH (1)….……..(để biết);                  

- Lưu: VT, .............................

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ  họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………...………. (nơi người lao động chuyển đi)

 

Mẫu số 14:  Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH/TP………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số …………..

Về việc người lao động không đến

nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

 

……, ngày … tháng … năm ……

          Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………. ……….............

 

          Theo Quyết định số ……………………… ngày ....../...../..... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố............................................ về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………………….. đã tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho ông/bà ……………………. như sau:

Số tháng ông/bà……….……đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp là: ..............tháng, với tổng số tiền tương ứng là: ……………………..……. đồng (bằng chữ…………….…………………………………………………..………..).

Số tháng ông/bà …………………..chưa đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp là: ……...…tháng, với tổng số tiền tương ứng là:…….………….………… đồng (bằng chữ………….….……………………………………………….…………..).

Hiện nay, đã quá thời hạn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định nhưng ông/bà vẫn chưa đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ…….…,…...…,…...…với tổng số tiền là ……..……..……... đồng (bằng chữ………….…………………………………..………………..…..đồng).

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện các thủ tục để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà ông/bà chưa đến nhận tiền.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ……..

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu số 15: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP………

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

 

 

Số ....................

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 .........., ngày ...... tháng .... năm .......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

        Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm...............................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/bà................................... được bảo lưu............ tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với ............... tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà ông/bà chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện theo Quyết định số......................... ngày ....../...../..... để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đáp đủ điều kiện theo quy định.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ................................., Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm ..................................... và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,.....

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 Mẫu số 16:  Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

 

Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………….............................

 

Tên tôi là: .................................................sinh ngày ............. / ............ /………

Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..

        Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………...

Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...…………

Số điện thoại :......................................................................................................

Theo Quyết định số..........… ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...................tháng, kể từ ngày......./....../..... đến ngày….../......../...... tại tỉnh/thành phố.....................................

   Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

   (1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

   (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

………..……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 (…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng việc làm hiện nay:  

        o Không có việc làm                                        

o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) …………………….................................................................... ............................…………………………………………………………………….   Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………………………….                                                 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

 

………., ngày….. tháng…. năm……

Người thông báo

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 17: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐỀ NGHỊ KHÔNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO HẰNG THÁNG

 VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

 

            Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm………………...........................

Tên tôi là: ..........................................................Sinh ngày ........../......../………

Số chứng minh nhân dân: ……………..………...……………………………..

Ngày cấp: ………/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sBHXH…………........................................................................................

Nơi thường trú:…………..….….........................................................................

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……….…………………………………...

Theo Quyết định số........................ ngày......../....../....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........................, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp..............tháng, từ  ngày......../......./......... đến ngày........./........./.........

Hiện nay, tôi (1)................................................................................................... ..................................................................................................................................... (có giấy xác nhận kèm theo).

Do đó, tôi đề nghị quý Trung tâm cho tôi không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

         

 

 

 

 

 

 .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nêu cụ thể một trong các trường hợp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

 

Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………. ....................

Tên tôi là:.................................................sinh ngày............../............. /..............

Số chứng minh nhân dân: …………………..…...……………………………..

        Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………..

Số sổ BHXH :………..........................................................................................

Nơi thường trú (1):………….….........................................................................

Chỗ ở hiện nay (2):..……………….…………………………………...………

Số điện thoại để liên hệ (nếu có):........................................................................

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................................... ngày .........../.........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............................; thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là ......................tháng (từ ngày.........../........../...........đến ngày.........../ ......../...........) (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng (đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tôi có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề ……………… với thời gian …….. tháng, tại (tên cơ sở dạy nghề, địa chỉ )…………………………………….

Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề để tôi được tham gia khóa đào tạo nghề nêu trên./.

                  

…......, ngày ....... tháng ..... năm .....

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1,2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

 

Mẫu số 19: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số: .........................

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                        ........, ngày ...... tháng .... năm .......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ học nghề

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

 

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ………………… ngày …../…../….. của Giám đốc Sở Lao  động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

Căn cứ Đề nghị hỗ trợ học nghề của ông/bà....................................................;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ học nghề (tên nghề)………………..…… đối với:

Ông/bà......................................................sinh ngày........./…….. /……...…....

  Số chứng minh nhân dân: …………………...……………………………..

          Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………..

  Số sổ BHXH :………........................................................................................

Số tháng được hỗ trợ học nghề:.....................tháng;

Mức hỗ trợ học nghề:  ..............đồng/tháng (bằng chữ……….……….…….)

Tại (tên cơ sở đào tạo nghề, địa chỉ):...............................................................

Khóa học nghề tổ chức từ ngày……../……./....... đến ngày......./......./….....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……...…………………..., Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm …………..…….., Thủ trưởng (tên cơ sở dạy nghề)………………….….. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,…..

                                                                                                                                            

                                                GIÁM ĐỐC                                              

                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 20: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…..

SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

 

 

Số: ……………………….

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           ............., ngày ...... tháng .... năm .......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Quyết định hỗ trợ học nghề

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ……………..…. ngày ….../….../…….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ học nghề;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………...,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Hủy Quyết định về việc hỗ trợ học nghề (số…………ngày...../...../.... của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) đối với ông/bà ....................................vì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, ông/bà không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố.........................................; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………….. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,….

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu số 21: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

 

I. Mẫu xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

                                                5,5cm

 

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo QĐ số:……ngày…../…/…

Từ ngày …...….../…..…../..........

Đến ngày……..../………./……..

 

 

 

 

              2 cm

 

 

           ­      ­                                                                                                                           

 

II. Mẫu xác nhận về việc đã giải quyết hỗ trợ học nghề

                                                 5,5 cm

 

Đã hưởng hỗ trợ học nghề

Theo QĐ số:……ngày…./…./…...

Từ ngày …...….../…..…../.............

Đến ngày……..../………./…...…..

Đến ngày……..../………./……..

 

 

 

 

 

              2 cm

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Trung tâm Dịch vụ việc làm ký và đóng dấu Trung tâm vào góc bên phải của xác nhận.

 

Mẫu số 22: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

                              

        Së lao ®éng-th­¬ng binh

      vµ x· héi TØNH/thµnh phè

       TRUNG T¢M DỊCH VỤ viÖc lµm              

                 Số: ......................

 

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày ...... tháng .... năm .......

 

THÔNG BÁO

Về việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề

 

 

Kính gửi:  Ông/bà…………………………………………………

 

Số chứng minh nhân dân: ……………….…...……………………………

            Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………….

           Số sổ BHXH………........................................................................................

           Nơi thường trú:………….…............................................................................

           Chỗ ở hiện nay:..…………..………….…………………………………...

           Ngày......./......./......., Trung tâm Dịch vụ việc làm nhận được hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề của ông/bà.

           Căn cứ quy định của pháp luật về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo trường hợp của ông/bà không được hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề, lý do:

......................................................................................................................................................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, …..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 23: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc ………………………………… (1)

 

            Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………

 

Tên tôi là:…………………………. sinh ngày:……………………………..

Số chứng minh nhân dân: …………...…………………………………...…

            Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………….

           Số sổ BHXH :……….....................................................................................

           Nơi thường trú:………….…............................................................................

   Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...…….

   Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................... ngày ......../......./........ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........................................................................

   Tổng số tháng tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........... tháng

   Nhưng vì lý do (1)............................................................................................  ……………………………………………………………………………………….nên tôi gửi thông báo này (kèm theo bản chụp giấy tờ có liên quan).

 Đề nghị quý Trung tâm xem xét, thực hiện các thủ tục về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tôi chưa nhận tiền tại tổ chức bảo hiểm xã hội./.

                                                                 ……, ngày … tháng … năm ……

 

 

                Người thông báo

              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú :

(1)  Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư­ờng giáo d­ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

Mẫu số 24: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số: .........................

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                 ........, ngày ...... tháng .... năm .......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số……….. ngày ……/…./…. của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà…………………..….;

        Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày …./.…/….. đối với:

Ông/bà ......................................................sinh ngày .......... / .......... /..........

Số chứng minh nhân dân: ……………….…..…...………………………….

          Ngày cấp: ……/……../….…. …nơi cấp:…………………………………….

          Số sổ BHXH………........................................................................................

          Nơi thường trú:………….…............................................................................

          Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...…….

          Lý do chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: ……………………………… ……………………………………………………………………………………….

Tổng số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là: ...................tháng

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:.............tháng

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu (nếu có): ……… tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………………….., Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm …………….và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,…….

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 25: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO

SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hôm nay, ngày….../……/ ….tại ……………………………, chúng tôi gồm:

Bên A (bên trả sổ bảo hiểm xã hội): Trung tâm Dịch vụ việc làm ……..……

Đại diện:………………………………………………………. …………..…

Chức vụ:………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………...…............................………………………………...

Bên B (bên nhận sổ bảo hiểm xã hội): Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……..

Đại diện:………………………………………………………. ………..……

Chức vụ:…………………………………………………………………...….

Địa chỉ:………………...…............................………………………………...

Bên A đã bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho bên B với số lượng ………. quyển (danh sách kèm theo) (1). Sau khi nhận bàn giao, Bên B đã kiểm tra lại sổ và không thấy bị hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa; sổ được bảo quản đúng hiện trạng.

Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)   

       

               NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN B

                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Danh sách kèm theo, bao gồm một số nội dung cơ bản sau: họ tên, số sổ, ngày cấp, nơi cấp,…

 

Mẫu số 26: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

              

Số: .......................

 

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày ...... tháng .... năm .......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ               kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

Căn cứ Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động ngày ……../……/……..của (tên đơn vị đề nghị hỗ trợ) …………………………………………………….…….. ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng………………….. (phòng thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện việc thẩm định phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động” của (tên đơn vị đề nghị hỗ trợ)…………………………………………………….… (có Phương án kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng (phòng thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện việc thẩm định phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động)…………………., …………………………....................…… (người đại diện đơn vị đề nghị hỗ trợ) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ….

        GIÁM ĐỐC

                    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 27: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

 

 

Số: ........................

 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

..............., ngày ...... tháng …….. năm ...........

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ……………………………… (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân);

Căn cứ Đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động ngày ……../……/……..của (tên đơn vị đề nghị hỗ trợ) ………………………………………;

Căn cứ Quyết định số ……………… ngày…./…../….. của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho (đơn vị đề nghị hỗ trợ) ……………………….. để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số ………….. ngày…./…../….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

Tổng số người lao động được hỗ trợ: …………… người;

Tổng số tiền được hỗ trợ:…………đồng (bằng chữ……….……...……………)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……….; Thủ trưởng cơ sở dạy nghề (nếu có)(người đại diện đơn vị đề nghị hỗ trợ) ………….. …………………………….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,…..

                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                               CHỦ TỊCH

                                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 28: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

Tên đơn vị:………………………………

Địa chỉ:………………………………….

Điện thoại……………………………….

                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           ........, ngày ...... tháng .... năm......

THÔNG BÁO BAN ĐẦU VỀ SỐ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……….…….

         Thực hiện quy định tại Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội, ………………………(Tên đơn vị) thông báo với quý Trung tâm số lao động đang làm việc tại đơn vị như sau:

STT

Họ và tên

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/ HĐLV có hiệu lực

Vị trí công việc đang làm

Nếu thuộc đối tượng   tham gia BHTN

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

CN kỹ thuật không bằng

Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng

Sơ cấp từ 3-12 tháng

Trung cấp

Cao đẳng

ĐH trở lên

Không xác định thời hạn

Từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

Từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

Dưới 3 tháng

Mức lương đóng BHTN (nghìn đồng)

Thời gian đã tham gia BHTN tại đơn vị

(tháng)

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số (người)

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 29: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

Tên đơn vị: ………………......................... 

Địa chỉ: …………………………...............

Điện thoại:………………………...............

 

                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                   ........, ngày ...... tháng .... năm............

          THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm……..……. 

Thực hiện quy định tại Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội ,………………………( Tên đơn vị)  thông báo với quý Trung tâm tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau:

I.   THÔNG TIN VỀ SỐ LAO ĐỘNG ĐẦU KỲ - CUỐI KỲ

Thời điểm báo cáo

Tổng số lao động

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

Tổng số người tham gia BHTN

Tổng số

Trong đó nữ

Công nhân

kỹ thuật không bằng

Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng

Sơ cấp từ 3-12 tháng

Trung cấp

Cao đẳng

ĐH trở lên

Không xác định thời hạn

Từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

 

Từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

Dưới 3 tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đầu kỳ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Số tăng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Số giảm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

II.   DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIẢM

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

 

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn

kỹ thuật

 

Loại HĐLĐ/HĐLV

 

 

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực

Ngày, tháng, năm chấm dứt HĐLĐ/HĐLV

Thuộc đối tượng tham gia BHTN

Lý do giảm

 

Dân tộc

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

Nghỉ hưu

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/HĐLV

Thay đổi cơ cấu công nghệ

Thỏa thuận chấm dứt

Lý do khác

 

Nam

Nữ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

a

b

c

d

đ

e

a

b

c

d

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  DANH SÁCH LAO ĐỘNG TĂNG

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại HĐLĐ/HĐLV

 

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/ HĐLV có hiệu lực

Vị trí

công việc đang làm

Nếu thuộc đối tượng

 tham gia BHTN

 

Dân tộc

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

Mức lương đóng BHTN (nghìn đồng)

Thời gian đã tham gia BHTN (tháng)

 

Nam

Nữ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

a

b

c

d

đ

e

a

b

c

d

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

IV.  THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

S

T

T

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thông tin cá nhân

Thuộc đối tượng tham gia BHTN

Nội dung thay đổi thông tin

Nam

Nữ

Dân tộc

Số CMND

Số sổ BHXH (nếu có)

Tiền lương

Vị trí công việc

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Lĩnh vực đào tạo

Loại HĐLĐ/HĐLV

Mới

Mới

Mới

Mới

Mới

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

 

Loại

HĐLĐ/HĐLV

Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực

Thuộc đối tượng tham gia BHTN

Tạm hoãn

HĐLĐ/HĐLV

Nam

Nữ

Dân tộc

Số CMND

Số sổ BHXH

Thời gian bắt đầu tạm hoãn

Thời gian kết thúc tạm hoãn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

a

b

c

d

đ

e

a

b

c

d

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Nội dung thông tin về “Trình độ chuyên môn kỹ thuật” trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V

“8a”: Công nhân kỹ thuật không bằng

“8b”: Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng

“8c”: Sơ cấp từ 3 tháng đến dưới 12 tháng

“8d”: Trung cấp

“8đ”: Cao đẳng

“8e”: Đại học trở lên

2. Nội dung thông tin về “Loại HĐLĐ/HĐLV” trong trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V

“9a”: HĐLĐ/HĐLV không xác định thời hạn 

“9b”: HĐLĐ/HĐLV có xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng

“9c”: HĐLĐ/HĐLV từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

“9d”: HĐLĐ/HĐLV dưới 03 tháng

                                                                                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mấu số 30: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

                                          

                Số: ……….............

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              ........, ngày ...... tháng .... năm......

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

06 THÁNG ĐẦU NĂM 20.........( HOẶC NĂM 20..........)

 

Kính gửi:

                  - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

                  - Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố................................

 

Thực hiện Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng đầu năn 20..... (hoặc năm 20......) như sau:

I. TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN:............................đơn vị

Trong đó:

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:.............................đơn vị.

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp:............................................đơn vị.

II. TỔNG SỐ  NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC:.........................người

Trong đó:

1. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:.......................................... người.

2. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp:......................... người.

III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

          1. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:.....................người.

          2. Số người chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đi địa phương khác:...........người.

          3. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:.......................người.

          4. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp:...................................................... đồng.

          5. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm:........................................ người.

6. Số người được hỗ trợ học nghề:............................người, trong đó số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề là:.................................người.

          7. Số tiền chi trả hỗ trợ học nghề:.................................. đồng, trong đó số tiền chi trả hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là:.............................. đồng.

          8. Số người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động:.................................người

          9. Số tiền chi trả hỗ trợ người sử dụng lao động để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động:........................ đồng.

          10. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

          (Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo giới tính, trình độ đào tạo, công việc và loại hình doanh nghiệp, tổ chức; nêu rõ những nguyên nhân).

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng.

2. Các giải pháp của địa phương để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

3. Những kiến nghị cụ thể với các cơ quan Trung ương, các ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về chính sách, tài chính, cán bộ và các vấn đề khác có liên quan.

Trên đây là báo cáo 06 tháng đầu năm 20...... (hoặc năm 20.........) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,.....

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu số 31: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

     SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ……..

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

                Số:  ............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             

               ........, ngày ...... tháng .... năm......                             

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG…………..NĂM 20………….…

          Kính gửi:

                           - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

                       - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố……

            I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

 

 

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

 

 

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

 

 

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

 

 

Nam

< = 24 tuổi

 

 

25 - 40 tuổi

 

 

> 40 tuổi

 

 

 

Nữ

< = 24 tuổi

 

 

25 - 40 tuổi

 

 

> 40 tuổi

 

 

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

 

 

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)

Chuyển đi

 

 

Chuyển đến

 

 

   6

Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người)

 

 

   7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

 

 

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

 

 

Trong đó: Hết thời gian hưởng

 

 

Trong đó: Có việc làm

 

 

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

 

 

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

 

 

Khác

 

 

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 

 

 

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 

 

 

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

 

 

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

 

 

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

 

 

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

 

 

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

 

 

03 tháng – 06 tháng

Số quyết định

 

 

Số tiền chi TCTN

 

 

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

 

 

Số tiền chi TCTN

 

 

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

 

 

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

 

 

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

 

 

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

 

 

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

 

 

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

 

 

          II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các giải pháp và các kiến nghị

          (Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Những vấn đề phát sinh, nguyên nhân và các kiến nghị, đề xuất).

        Trên đây là báo cáo tháng……. năm 20..…của Trung tâm Dịch vụ việc làm về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:

 

GIÁM ĐỐC

 

- Như trên;

- Lưu: VT, ……

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Mẫu số 32: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ...

TRUNG TÂM  DỊCH VỤ VIỆC LÀM

                

                Số: .....................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

          ..............., ngày ...... tháng .... năm..........

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

06 THÁNG ĐẦU NĂM 20.........( HOẶC NĂM 20....)

 

Kính gửi:

                    - Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

                   - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............

 

Thực hiện Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng đầu năn 20..... (hoặc năm 20......) như sau:

I. TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN:............Đơn vị

Trong đó:

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:........................  đơn vị.

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp:........................................  đơn vị.

II. TỔNG SỐ  NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC:............................................người.

Trong đó:

1. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:.......................................... người.

2. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp:......................... người.

III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 1. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:......người.

2. S người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:......người.

          3. Số người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:....... người.

          4. Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:....... người.

          5. Số người chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đi địa phương khác: ..........người

          6. Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:....... người.

          7. Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp:....... người.

          8. Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:....... người.

          9. Số người có quyết định hỗ trợ học nghề:....... người.

Trong đó: Số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề là...........................người

          10. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm:..........  người

          11. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp:....................................................đồng

Trong đó: số tiền hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là........................đồng

8. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện:

                   - Bố trí các địa điểm tiếp nhận và giải quyết hưởng BHTN:

                   - Số lượng cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

          - Trang bị cơ sở vật chất:

          - Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn BHTN:

                   - Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thực hiện BHTN.

- Sự phối hợp với các cơ quan có liên quan: Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh/thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn ..........................

          Cần tập trung đánh giá những mặt, chưa được và nguyên nhân.     

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

(Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Những vấn đề phát sinh, nguyên nhân và các kiến nghị, đề xuất).

Trên đây là báo cáo 06 tháng đầu năm 20...... (hoặc năm 20......) của Trung tâm Dịch vụ việc làm về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ......

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 33: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

TÊN DOANH NGHIỆP/CƠ QUAN

/TỔ CHỨC................................................

 

 

Số: ............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              ..............., ngày ...... tháng .... năm.......

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM .......

           Kính gửi: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố.....................

Thực hiện Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, ............................ báo cáo tình hình tham gia hiểm thất nghiệp năm ............. như sau:

            I. TỔNG SỐ NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC: ..........................người

1. Số người giao kết hợp đồng lao động:.............................................người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng:................người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:....người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn:..........người.

2. Số người giao kết hợp đồng làm việc: ..........................................người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:...............người.

- Số người giao kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:.....................người.

            II. TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:  .............. người

1. Số người giao kết hợp đồng lao động: ............................................người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng:.......người

- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:..............người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn:.......người.

2. Số người giao kết hợp đồng làm việc:  ......................................... người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:..............người.

- Số người giao kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: ...................người.

III. SỐ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:  ............................................ đồng

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (KẾT QUẢ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN) VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu: VT,.....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Báo cáo này hoàn thành và gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 15.01 của năm sau.

 

 Mẫu số 34: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP....           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                               SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                VÀ XÃ HỘI

          Số …………..…                                           ……, ngày ……. tháng…….năm …….                                                                                                                                                                       

 

QUYẾT ĐỊNH

    Về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH, THÀNH PHỐ………..

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ……………..…   ngày ……/.…/…... của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố……………...……………………………;

        Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………….…/Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với:

Ông/bà ……………..…… sinh ngày ............... tháng .............năm ................

          Số Chứng minh nhân dân: ................................................................................

Ngày cấp: ....../...../.........nơi cấp:......................................................................

          Số sổ BHXH:.....................................................................................................

          Tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ……….. là: ………đồng (bằng chữ:…………..………………………………………..…)

          Số tiền trợ cấp thất nghiệp bị thu hồi:……………… đồng (bằng chữ ……… ……………...).

           Lý do: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

          Điều 2. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………. và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………….  thực hiện thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm y tế đã chi cho ông/bà …………………

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm………….., Giám đốc Bảo hiểm xã hội và ông/bà ………………….  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC

- Như Điều 4;                                                             (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

- Lưu: VT,….                         

 

Mẫu số 35: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP….                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH                                  Độc lập -  do - Hạnh phúc

                 VÀ XÃ HỘI

          Số ……………                                                   ……, ngày … tháng …năm …….

 

QUYẾT ĐỊNH

    Về việc thu hồi tiền hỗ trợ học nghề

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ………..

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ……………… ngày ….../..…./……. của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…………… về việc hỗ trợ học nghề;

        Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………………,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thu hồi tiền hỗ trợ học nghề đối với:

Ông/bà …………..…..…… sinh ngày ............... tháng .............năm .............

          Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ..............................................................

Ngày cấp: ....../...../.........nơi cấp:.....................................................................

          Số sổ bảo hiểm xã hội:......................................................................................

          Tổng số tiền hỗ trợ học nghề theo Quyết định số …………………………… ngày……/……./……. là:…………………..đồng (bằng chữ:…………..……………)

          Số tiền hỗ trợ học nghề bị thu hồi:……………… đồng (bằng chữ ……… ……………...).

           Lý do:………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………………

          Điều 2. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………. và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………. thực hiện thu hồi tiền hỗ trợ học nghề đã chi cho ông/bà ………………….

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm……………., Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………. và ông/bà ………………….  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC

- Như Điều 4;                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

- Lưu: VT,…...                                                                              

 

Mẫu số 36: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

 

           ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP...

              

                        Số: ......................

 

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            ........, ngày ...... tháng ...... năm ..........

 

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân);

Căn cứ Quyết định số ................... ngày ......... / .........../ ............. của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...................... về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đối với:

Tên đơn vị được hỗ trợ ………………………………………………………

          Tổng số kinh phí được hỗ trợ theo Quyết định số …………………….. ngày……/……./…….:…………………..đồng (bằng chữ:…………..…….…………)

Số kinh phí hỗ trợ bị thu hồi:……………… đồng (bằng chữ ……… …………………….……...).

Lý do bị thu hồi………………………………………………………………

          Điều 2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………………thực hiện thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đã chi cho ...................................(đơn vị được hỗ trợ).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,  Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………………, Thủ trưởng cơ sở dạy nghề (đối với trường hợp thuê cơ sở dạy nghề đào tạo) và (người đại diện đơn vị được hỗ trợ) ………….. …………………………….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT,…..

                     T.M ỦY BAN NHÂN DÂN

                 CHỦ TỊCH

                         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm Tải về

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!