Mẫu đăng ký thất nghiệp

Ngày đăng: 07/10/2010 11:50
Lượt xem: 1745
Mặc định Cỡ chữ

 

 
            Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB &XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP
           
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là: ...........................................................................
Sinh ngày …….....tháng ……năm………          Giới tính:...................................
Số CMND………............. Ngày cấp ......../......./..........Nơi cấp .............................
Số điện thoại liên lạc:…………….…., số tài khoản……..…..............................tại ngân hàng:...........................……….........., mã số thuế:…………….…..…….........................., địa chỉ Email (nếu có):.................... .............................................................................
Hiện cư trú tại:…………………………………................................................
Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ):…………………………..........
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:...................................................................
Trình độ đào tạo:……………………………...…………………..........................
Ngành nghề đào tạo:………………... …………………………….....................
Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:
            ........................
Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:
......................................................................................................................................
Địa chỉ:………………………..............................................................
Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày.........tháng........năm ...........
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:...........tháng.
Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

           
 
Tuyên Quang, ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

 
 
 
 
 
Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB &XH
 
 
TRUNG  TÂM  GIỚI  THIỆU  VIỆC  LÀM
TỈNH TUYÊN QUANG
 
 
Tuyên Quang , ngày.......tháng........năm......
 
 
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP
 
A. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐĂNG KÝ VÀ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
I. Quyền lợi của người lao động:
1. Được Trung tâm Giới thiệu việc làm cung cấp miễn phí tư vấn, giới thiệu việc làm; hướng dẫn các thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
2. Đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng thời gian qui định khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
3. Nhận Sổ bảo hiểm xã hội khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
4. Được nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trợ cấp một lần khi người lao động tìm được việc làm hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
5. Nhận thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, người lao động không phải đóng phí bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
6. Được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp miễn phí với thời hạn không quá 06 tháng tại một cơ sở dạy nghề.
7. Khiếu nại.
II. Trách nhiệm của người lao động:
1. Đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Tích cực tìm kiếm việc làm (ghi chép đầy đủ các thông tin để thông báo về việc tìm việc làm theo quy định); chấp nhận việc làm phù hợp do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu.
3. Thông báo về việc tìm việc làm trực tiếp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp một tháng một lần theo quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.
4. Thông báo cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm, nhận quyết định hưởng lương hưu hằng tháng, thực hiện nghĩa vụ quân sự, ra nước ngoài định cư hoặc bị tạm giam.
5. Sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu cung cấp các thông tin sai sự thật nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp.
         Tôi khẳng định đã hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình.
B. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP:
1. Người lao động Đăng ký thất nghiệp ngày….....tháng ........ năm ….....tại Trung tâm Giới thiệu việc làm ........., địa chỉ: .............
Số điện thoại:...........; Fax: .............
2. Hạn cuối cùng phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm ...................... ...................................là ngày.............tháng............năm.............
Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần có:
-  Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu quy định.
- Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng pháp luật
- Xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp quản lý xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.
3. Cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm tiếp nhận Đăng ký thất nghiệp:
Họ và tên:..................................................................................................
Chức vụ:............................................thuộc phòng Bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày .......tháng........năm........tiếp nhận đăng ký thất nghiệp./.
 

Người lao động
(Ký và ghi rõ họ tên)
Họ và tên cán bộ tiếp nhận
Đăng ký thất nghiệp
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

Mẫu số 3 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là:………………………………………………………………….   
Sinh ngày: .......... tháng ........... năm………
Số CMND:....................Ngày cấp......../......../.........Nơi cấp:…………..........
Số điện thoại liên lạc: ..................., số tài khoản:..…......................... tại ngân     
hàng: ....…............................................., mã số thuế:…….......................,   
địa chỉ Email (nếu có):.....................................................................................
Hiện cư trú tại:  .................
Số Sổ bảo hiểm xã hội:....................Ngày cấp:.............Nơi cấp:            ....
Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 
Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với:     .....
………………………………………………………………………………….      
Địa chỉ cơ quan:           
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.............tháng.
Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Kèm theo đơn này là (*)............................................. và xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.
Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm …
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.
 
 
 
Mẫu số 6 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
Tên tôi là: .......................................... Sinh ngày .........tháng ......... năm ...........
Số CMND: .................. Ngày cấp:........./......./.......... Nơi cấp:............................
Số điện thoại liên lạc (nếu có): ...........................................................................
Số tài khoản (nếu có):..........................tại ngân hàng..........................................
Hiện cư trú tại: ...................................................................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội: .......................................................................................
Theo quyết định số........../QĐ-LĐTBXH ngày......../....../....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh..........................., tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp.........tháng, từ ngày ..... tháng.......năm......đến ngày.......tháng ........năm........
Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp .............. tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì.................................................................................., tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.
Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự): .............................................................................
Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đề nghị
        (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 8 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
 
Tên tôi là:............................................Sinh ngày........tháng....... năm.........
Số CMND................... Ngày cấp ......../......./......... Nơi cấp........................
Số điện thoại liên lạc (nếu có):..................................................................       
Hiện cư trú tại: ..........................................................................................       ..
Số Sổ bảo hiểm xã hội:
Theo quyết định số .........../QĐ-LĐTBXH ngày......../........./....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ......................, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp ...............tháng, từ ngày............tháng ..........năm ................ đến ngày .......tháng ......năm ..........; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:
 Nghề:....................................................; thời gian học nghề:...........tháng;
 Nơi học nghề: .........................................................................................
Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                       
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm .....
Người đề nghị
( Ký và ghi rõ họ tên )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 11 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)
 
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
 
Tên tôi là: ........................................................ Sinh ngày……/……/………
Số CMND :...…..…….... Ngày cấp :......../....../........Nơi cấp:…....................
Hiện cư trú tại: ...............................................................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội:...................................................................................
Hiện nay, tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do............................................................tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố............................................................ để làm các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Tôi xin chân thành cám ơn./.
Tuyên Quang , ngày ....... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
      ( Ký và ghi rõ họ tên )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 13 : Ban hành kèm theo Thông t­ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB & XH
 
 

           
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
(Chuyển hưởng trong trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp)
 
 
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Tỉnh Tuyên Quang
 
Tên tôi là: ......................................................Sinh ngày ……/……../……...
Số CMND .................. Ngày cấp:…../…./.........Nơi cấp:...............................
Hiện cư trú tại: ................................................................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội:  ....................................................................................
Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số :.........../QĐ-LĐTBXH ngày ......../......./.............. của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...................................................................
Tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng): .........................tháng
Nhưng vì lý do........................................................................tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố.................................................................để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.
Nơi đề nghị đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi chuyển đến:................
.........................................................................................................................
Tôi xin chân thành cám ơn./.

 
Tuyên Quang , ngày ..... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
( Ký và ghi rõ họ tên )

 
 

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!